Home SPORTS معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: سال پررونق تولید مسکن با همراهی نظام بانکی

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: سال پررونق تولید مسکن با همراهی نظام بانکی

0
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: سال پررونق تولید مسکن با همراهی نظام بانکی

محمود محمودزاده اظهار کرد: دولت برای کنترل بازار مسکن برنامههایی را به طور همزمان در دستور کار دارد؛ یکی از اقدامات، مالیات بر خانههای خالی است. اقدام دیگر تکمیل سریعتر مسکن مهر است که تقریبا تمام شده است. سومی ارایه تسهیلات به واحدهای نیمه تمام…